Opłaty

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Opłaty regulujemy

do 15 dnia każdego miesiąca

tylko przelewem bankowym

na konto Przedszkola:

Bank Pekao SA

51 1240 3347 1111 0010 3386 1510

...................................................

 

UWAGA

Aktualny sposób rozliczeń. 

             Do 5 dnia miesiąca, Rodzic otrzymuje informację              

o należności na dany miesiąc.

Nie regulujemy żadnych opłat przed otrzymaniem

dyspozycji. 

Rozliczenie danego miesiąca – do 15-go; 

najpóźniej jednak musi nastąpić  do końca miesiąca.

......................................

 

 

W przypadku trudności finansowych związanych z uczęszczaniem

dziecka do Przedszkola /np. kilkoro dzieci z jednej rodziny, samotne

matki lub terminy/, należy zgłosić problem do dyrekcji.