Opłaty

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Proszę o dokonywanie opłat TYLKO I WYŁĄCZNIE po otrzymaniu dyspozycji i zgodnie z nią.

Proszę o dokonywanie wpłat w MIESIĄCU, którego dotyczy dyspozycja.

Nie ma przenoszenia opłat na kolejne miesiące bez uzgodnienia i przyczyny.

System księgowy ma pomóc w rozliczeniach, stąd niedopuszczalne jest

ciągłe rozliczanie wpłat i salda po niejednoznacznych wpłatach ze strony Rodziców.

..................................................................
 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Opłaty regulujemy do 15 dnia każdego miesiąca

tylko przelewem bankowym na konto Przedszkola:

Bank Pekao SA: 51 1240 3347 1111 0010 3386 1510

...................................................

 

UWAGA

Aktualny sposób rozliczeń. 

             Do 5 dnia miesiąca, Rodzic otrzymuje informację              

o należności na dany miesiąc.

Nie regulujemy żadnych opłat przed otrzymaniem

dyspozycji. 

Rozliczenie danego miesiąca – do 15-go; 

najpóźniej jednak musi nastąpić  do końca miesiąca.

......................................

 

 

W przypadku trudności finansowych związanych z uczęszczaniem

dziecka do Przedszkola /np. kilkoro dzieci z jednej rodziny, samotne

matki lub terminy/, należy zgłosić problem do dyrekcji.